:סרוקה החנמ
ןוזדוד יפר
 
 
ילא ורשקתה
 

 
 

הנינ למייבו  ןוזדוד יפר:רתאה בוצע